Zoeken

Welke gegevens nodig voor een HIRB+ duurzaamheid subsidieaanvraag

Welke gegevens hebben wij van u nodig voor het opstellen van de HIRB+ duurzaamheid subsidie aanvraag? Mailt u deze gegevens zelf. Helemaal prima natuurlijk.
Heeft u toch nog even hulp nodig? Bel ons gerust. Erna Hilbers (06 - 5138 3692), Anne Twilt (06 - 2521 4436)

 1. Een niet-ondertekende offerte voor de benodigde investeringen.
 2. De-minimisverklaring wanneer het bedrijf wel de-minimissteun heeft  gekregen (zie bijlage). Hiermee verklaart u in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000 de-minimissteun verkregen te  hebben. De-minimis is een vorm van subsidie die gemaximeerd is om  oneerlijke concurrentiebevordering te voorkomen. Veel subsidies vallen ook  onder de Algemene Groepsvrijstelling Verordening (AGVV), bijvoorbeeld de  EIA, MIA/Vamil, maar ook de WBSO en de MIT. Deze subsidies tellen dus niet mee voor het de-minimisbedrag.
 3. Machtiging voor de intermediair. Onze externe adviseur van Nova Connect dient de subsidieaanvragen zo veel als mogelijk per post in. Op die manier voorkomen we dat er een ketenmachtiging afgegeven moet worden.
 4. Kopie van een recent bankafschrift waar zowel de NAW-gegevens van de  ondernemers op staan als het bankrekeningnummer.
 5. Ondertekende opdracht en machtiging Nova Connect.

Voor het opstellen van het aanvraagformulier zijn de volgende gegevens nodig:

Algemeen

 1. Naam van uw bedrijf waarvoor u subsidie aanvraagt.
 2. Naam contactpersoon + telefoonnummer + emailadres.
 3. Bent u ondernemer of vastgoedeigenaar?
 4. Is er een bevel van terugvordering van de Europese Commissie door een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij steun onrechtmatig en overenigbaar bleek met de interne markt?
 5. Verkeerd uw bedrijf in financiële moeilijkheden?  Staat u bijvoorbeeld onder surseance of curatele?

  PROJECT

 6. Worden de activiteiten op een ander adres uitgevoerd dan op het adres van de ondernemer/vastgoedeigenaar? Zo ja, waar?
 7. Wat is de CO2-emissiereductie die wordt gerealiseerd. Dit kunt u aan uw leverancier vragen. U mag het ook aanleveren in de vorm van kWh of M3 gas. Dan rekenen wij het voor u om.
 8. Indien u meerdere maatregelen treft : in welke volgorde wordt het gedaan? Plus een tijdsplanning.
 9. Zijn er andere projectpartners dan de leveranciers?
 10. Borgt u het toekomstig beheer/onderhoud op een speciale wijze? Bijvoorbeeld door externe partijen, of valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid?
 11. Zijn er vergunningen/ontheffingen aangevraagd en al verleend?
 12. Neemt u ook andere duurzaamheidsaspecten meein het project? Zo ja, welke?
 13. Hoe financiert u de investering? Eigen middelen of anders? Bijvoorbeeld externe financiers of subsidies.