Subsidies

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle subsidies met de focus op duurzaamheid. Ook een overzicht van alle subsidieregelingen vanuit de provincie Noord-Holland.

Subsidies waarbij wij u helpen!

Denk hierbij aan het aanvragen van offertes, bedrijven bij elkaar brengen (bij gezamenlijke subsidies) of het invullen van de subsidieaanvraag.

HIRB+ subsidie

Het verduurzamen van bedrijventerreinen is belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de verduurzaming op Noord-Hollandse bedrijventerreinen stimuleren.
U kunt subsidie aanvragen voor fysieke duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, laadpalen, ledverlichting en isolatie maatregelen. Subsidie is niet bestemd voor proces maatregelen en onderzoeken. Om samenwerking te verhogen op bedrijventerreinen dient u met minimaal 3 bedrijven te gelijksubsidie aan te vragen. Doe dit met een ongetekende offerte. Als ontvangstbevestiging van subsidie is ontvangen kunt u starten met de maatregelen. Alleen weet u dan nog niet zeker of u de subsidie ontvangt. Op de website HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021, subsidie - Provincie Noord-Holland leest u meer over deze regeling die geldt tot december 2023, maar naar verwachting is ‘de pot’ eerder leeg.

Algemene subsidies

Denk hierbij aan subsidies vanuit de provincie Noord-Holland, maar ook lokale duurzame subsidies die voor u als ondernemer aantrekkelijk zijn.

Future Food Fund

In aanmerking komen snel groeiende Nederlandse ondernemingen die met vernieuwende technologie en/of disruptieve businessmodellen impact willen hebben op de agri-horti-food sector. De focusgebieden zijn: smart farming, bio-based economy, clean production & farming, circular economy, the new consumer en intelligent logistics. Investeringen variëren in omvang van ongeveer € 150.000 tot € 2 miljoen. In ruil daarvoor vraagt FFF een minderheidsbelang van 20-40%. FFF investeert in snelgroeiende bedrijven die:

 • Eigen innovatieve technologie hebben of een eigen innovatief gebruik van een bestaande technologie;
 • Maximaal zeven jaar omzet hebben (niet-pilot);
 • Een basis hebben in Nederland.

Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling

De Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling biedt een tegemoetkoming van 50% van de opleidingskosten voor vakgerichte opleidingen, trainingen of cursussen van werknemers die worden uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider. Vakgerichte opleidingen zijn opleidingen, trainingen en cursussen die tot doel hebben de vakbekwaamheid van de werknemer in zijn huidige of toekomstige functie binnen of buiten de bedrijfstak te vergroten.

HORIZON Europe

Met Horizon Europe wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Horizon Europe biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoeksinstellingen en bedrijven die bezig zijn met onderzoek en innovatie.

Subsidiabele activiteiten

De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020. Het programma bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties:

 • Excellente wetenschap
 • Clusters
 • Innovatief Europa
  Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Het doel van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is de ontwikkeling van een duurzame economie in Noord-Holland. In aanmerking voor financiering komen mkb-bedrijven die zich richten op energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Zowel gevestigde als startende bedrijven kunnen een beroep doen op het fonds. Het fonds verstrekt eigen- en vreemd vermogen in de vorm van seed capital, projectfinanciering aanloopkapitaal en expansiekapitaal. Dit gebeurt met aandelen, (cumulatief) preferente aandelen en (achtergestelde) leningen. Het fonds voorziet in maximaal 50% van de financieringsbehoefte en verschaft kapitaal vanaf € 250.000 tot maximaal € 7 miljoen.

Financiering is beschikbaar voor innovatieve technologieën of projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. De algemene criteria financiering zijn:

 • het project of bedrijf draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds en daarmee aan die van de provincie Noord-Holland;
 • het project of bedrijf is gevestigd in en komt ten goede aan (de economie van) de provincie Noord- Holland;
 • de businesscase is transparant, haalbaar en onderbouwd met een degelijke exploitatieberekening;
 • het project of bedrijf beschikt over een toegewijd, integer en kundig managementteam;
 • er bestaat geen twijfel over de (juridische) grondslag van het project of bedrijf;
 • het project of bedrijf levert voldoende rendement op met aanvaardbare risico’s.

Milieu-investeringsaftrek

Het doel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) is om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.Aanvragen kunnen worden ingediend door elk bedrijf dat investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De extra investeringsaftrek is 13,5%, 27% of 36%. Ondernemers kunnen investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de volgende milieuthema’s:

 1. Grondstoffen- en watergebruik
 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
 3. Mobiliteit
 4. Klimaat en lucht
 5. Ruimtegebruik
 6. Gebouwde omgeving