Subsidies

Om de energietransitie te stimuleren bieden diverse overheden subsidies aan ondernemers die willen verduurzamen. Deze subsidies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aanschaf van duurzame apparatuur, het plaatsen van zonnepanelen of het verbeteren van de energie-efficiëntie van een gebouw en proces. Het doel van deze subsidies is om bedrijven te stimuleren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Wij bieden een algemeen overzicht van actuele subsidieprogramma’s omtrent verduurzaming, zowel voor concrete investeringen als voor innovatieprojecten.

Wij kunnen u helpen

Denk aan het aanvragen van offertes, bedrijven bij elkaar brengen (bij gezamenlijke subsidieaanvragen) of het invullen van de subsidieaanvraag.

Subsidies voor investeringen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 • Verstrekt door: de Nederlandse overheid (RVO)
 • Bedoeld voor: particulieren en zakelijke gebruikers die willen investeren in duurzame energie (zoals zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen en kleine windturbines).
 • Subsidiebedrag: afhankelijk van het type apparaat en de investeringskosten, volgens een goedgekeurde lijst.
 • Aanvraag indienen: voorafgaand aan opdrachtverstrekking én de vaststelling na installatie en betaling van het systeem.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)

 • Verstrekt door: de Nederlandse overheid (RVO)
 • Bedoeld voor: bedrijven en non-profitorganisaties die willen investeren in duurzame energieproductie, zoals windmolens en zonneparken. Hiervoor is een grootverbruikersaansluiting benodigd.
 • Subsidiebedrag: afhankelijk van de opwekkingskosten en de energieprijs op de markt.
 • Aanvraag indienen: jaarlijks, tijdens een vastgestelde openstellingperiode. In 2023 is dat in september naar alle waarschijnlijkheid.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen (vervangt HIRB)

 • Partners: PHB & Omgevingsdienst Noord Holland Noord.
 • Fysieke maatregelen (25% subsidie tot een max van 300.000) - ALLEEN GEMEENTEN
 • Procesmaatregelen (25% tot een bedrag van 50.000) / (Kan ook op een winkelgebied) - KAN VIA EEN BIZ
 • Duurzaamheidsfonds (50.000 per gemeente) / (Dit kan je koppelen aan subsidie procesmaatregelen, zoals bijv. inhuur GreenBiz). Deze aanvraag kan al ingediend worden, alvorens de gehele uitwerking al helder is.
 • Aanvraag indienen: 18 april - 30 mei
 • Budget: Gemeenten vragen gelden aan, eens per 4 jaar. Totaal budget is € 1 miljoen.

Subsidieregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW)

 • Bedoeld voor: Bedrijventerreinen en winkelgebied.
 • Aanvrager: Ondernemers, organisaties voor beheer en gemeenten.
 • In te zetten voor: Samenwerkingsverband, Ondersteuning Duurzame Maatregelen, Onderzoek, Regionale of lokale visie
 • Aanvraag indienen: 4 april - 1 oktober 2024
 • Budget: € 550.000.

Wet Bevordering Speur & Ontwikkelwerkzaamheden (WBSO)

 • Verstrekt door: de Nederlandse overheid (RVO)
 • Bedoeld voor: bedrijven die nieuwe (duurzame) producten, processen en/of programmatuur ontwikkelen met eigen medewerkers.
 • Subsidiebedrag: 32% van de loonkosten tot een maximum loonsom van € 350.000, daarboven 16% van de loonkosten. Voor starters geldt een percentage van 40% in de eerste schijf. Additioneel kunnen werkelijke kosten worden gesubsidieerd tegen hetzelfde percentage, dan wel wordt er een forfaitair bedrag van € 10/u toegevoegd aan de loonsom tot 1.800 uur, daarboven € 4/u.
 • Aanvraag indienen: jaarlijks kan een ondernemer 4 aanvragen volledig indienen. Dit kan elke maand per ingang van de volgende maand met een minimaal termijn van 3 maanden.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren en Regio’s (MIT)

 • Verstrekt door: de Nederlandse overheid (RVO)
 • Bedoeld voor: MKB’ers die in een samenwerkingsverband van ten minste twee niet-verbonden ondernemingen een innovatie ontwikkelingen die aansluit bij het topsectoren beleid (Energie en Duurzaamheid; Gezondheid en Zorg; Landbouw, Water en Voedsel; Veiligheid; Sleuteltechnologieën; Maatschappelijk verdienvermogen).
 • Subsidiebedrag: 35-45% van de kosten tot een maximum van € 200.000 subsidie voor een klein project en € 350.000 voor een groot project.
 • Aanvraag indienen: tussen 6 juni en 12 september 2023.

Demonstratie Energie en Klimaat-innovatie (DEI)

 • Verstrekt door: de Nederlandse overheid (RVO)
 • Bedoeld voor: het stimuleren MKB’ers, eventueel i.c.m. andere partijen, die hun nieuwe technologieën op gebied van energie- en klimaatinnovatie demonstreren in een pilot of in een operationele omgeving. Het uiteindelijke doel is de CO2-uitstoot te verminderen en de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen.
 • Subsidiebedrag: tussen de 25 en 80% van de kosten, afhankelijk van het type project en type onderneming/organisatie. Maximale subsidiebedragen gaan tot € 15 miljoen per project.
 • Aanvraag indienen: tussen 15 maart en 31 augustus 2023.

Kansen voor West 3 – Oplossingen voor netcongestie

 • Verstrekt door: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-West)
 • Bedoeld voor: een samenwerkingsverband/collectief die concrete problemen met netcongestie oplossen, specifiek wanneer er geen verhoging van de elektriciteitscapaciteit op het net mogelijk is.
 • Subsidiebedrag: tot 40% van de kosten en maximaal € 600.000 per project. De minimale begroting van het project moet € 375.000 zijn.
 • Aanvraag indienen: vanaf 17 april 2023 totdat het budget op is.

Kansen voor West 3 – Just Transition Fund Regio IJmond

 • Verstrekt door: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-West)
 • Bedoeld voor: een samenwerkingsverband die een project uitvoert op gebied van versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Meer informatie over de specifieke deelprogramma’s vindt u op deze pagina.
 • Subsidiebedrag: tot 50% van de kosten tot een maximum van € 2 miljoen subsidie
 • Aanvraag indienen: vanaf 23 januari 2023 totdat het budget op is.

Regionale ontwikkelingsmaatschappij

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is een initiatief van de provincie Noord-Holland, en heeft als doel om duurzame ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. Het fonds biedt financieringsmogelijkheden voor start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven die willen bijdragen aan de verduurzaming van de economie in Noord-Holland. Het fonds investeert in bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren, waaronder energie, voedsel, mobiliteit, circulaire economie en gebouwde omgeving.

Het Participatiefonds biedt verschillende financieringsvormen aan, waaronder leningen en aandelenparticipaties. Naast financiering biedt het fonds ook ondersteuning op maat, zoals coaching en netwerk- en kennisbijeenkomsten. Het Participatiefonds werkt samen met andere partijen, zoals investeringsfondsen en banken, om de financieringsbehoefte van duurzame ondernemers zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

ROM InWest focust zich ook op ondernemingen in Provincie Noord-Holland die met name op gebied van energietransitie en circulaire economie willen innoveren, investeren en opschalen.

Om ondernemers te financieren beheert ROM InWest twee fondsen: het MKB-fonds en het Transitiefonds. Het MKB-fonds richt zich voornamelijk op het stimuleren van hoog-innovatieve proposities binnen het mkb. Het Transitiefonds ondersteunt ondernemers in de energietransitie en overgang naar een circulaire economie. Uiteraard speelt verduurzaming voor beide fondsen een belangrijke rol en vormt de maatschappelijke impact een belangrijke afweging in het beoordelingsproces.

Subsidie voor circulaire projecten

Subsidie circulaire ketenprojecten via rvo.nl

 • Subsidie voor het wegnemen van drempels om producten of processen circulair te maken
 • Voorwaarden: voor mkb-ondernemers of grootondernemers met een actieve rol in ten minste 3 schakels van de keten
 • Deadline: 4 apr –4 sept ’24

ReMade@ARI

 • Biedt ondersteuning en hulp in de ontwikkeling van nieuwe recyclebare materialen
 • Voorwaarden: SME-access is voor klein en middelgrote bedrijven
 • Deadline: Proposal tussen 1 feb –16 dec ‘24

Europese JTF-subsidie van 58,5 miljoen euro laat IJmond grote duurzame industriële stappen maken

De Europese Commissie (EC) heeft de IJmondregio liefst 58,5 miljoen euro subsidie uit het Just Transition Fund (JTF) toegekend. Heeft u vragen na het checken van de website jtf-ijmond.kansenvoorwest.nl? Dan kunt u Vera van Vuuren mailen via vvuuren@odijmond.nl of bellen op nummer 06-22249089.